Home / Terms

Общи условия за ползване на уеб сайта dev.creativiso.bg

I. Предмет

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Уеб Фейс“ ЕООД, ЕИК 20037819 (наричано за краткост „Уеб Фейс“) и Посетителите на уеб сайта http://dev.creativiso.bg (наричан за краткост „Сайт“).

(2) Чрез достъпа и зареждането на Сайта Посетителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

II. Данни за титуляря на сайта

Чл. 2. (1) Информация относно Уеб Фейс:

Наименование
„Уеб Фейс“ ЕООД
ЕИК
200378190
Седалище и адрес на управление
област Смолян, община Смолян, гр. Смолян 4701, ул. „Адалберт Антонов – Малчика“ № 45, вх. В, ап. 50
Данни за кореспонденция
област Смолян, община Смолян, гр. Смолян 4701, ул. „Соколица“ № 32, e-mail: info@creativiso.bg

(2) Комисия за защита на личните данни:

Адрес
гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2
тел.
02/915 35 18, 02/915 35 15, 02/915 35 19
факс
02/915 35 25
е-mail
kzld@cpdp.bg
Уеб сайт
www.cpdp.bg

Чл. 3. Сайтът на Уеб Фейс предоставя на Посетителите информация относно дейността, услугите и цените на Уеб Фейс, както и достъп до публикуваните новини и материали.

III. Интелектуална собственост

Чл. 4. (1) Всички публикации в Сайта са изключителна интелектуална собственост на Уеб Фейс и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, като те не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на Уеб Фейс.

(2) Изображенията в Сайта на Уеб Фейс и другите визуални елементи, представляващи интелектуална собственост на Уеб Фейс, не могат да бъдат използвани и възпроизвеждани по какъвто и да било начин от трети лица без предварителното писмено съгласие на Уеб Фейс.

(3) Всяко нерегламентирано използване на материалите, публикувани в Сайта, без разрешение на Уеб Фейс, представлява нарушение, за което нарушителят носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Чл. 5. (1) Уеб Фейс не разрешава използването по какъвто и да било начин на съдържанието на Сайта чрез визуализация на всички или част от материалите, публикувани в него, в друг сайт.

(2) Препращането към материали в Сайта от други сайтове е допустимо, ако е извършено в съответствие с добрите нрави и търговска практика и ако с препращането и начините на представяне на препратката не възниква съмнение относно авторството на Уеб Фейс върху материалите така, че Посетителите не биват въвеждани в заблуждение.

IV. Защита на личните данни

Чл. 6. (1) Уеб Фейс предприема мерки за защита на личните данни на Посетителите съгласно Закона за защита на личните данни и Политиката за защита на личните данни, обявена на сайта му в Интернет.

(2) Уеб Фейс не изпраща идентифицираща информация на трети лица и не изисква регистрация за използване на Сайта от Посетителите.

(3) При предоставяне на лични данни през Сайта Посетителите се съгласяват да получават бюлетин (newsletter), изпращан от Уеб Фейс на посочения от тях имейл адрес за кореспонденция.

(4) Считано от 28.05.2018 г., което е началната дата на прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на личните данни), съгласието за обработка на личните данни се взема от Посетителя изрично, в писмен вид и за всеки конкретен случай.

V. Изменение на общите условия

Чл. 7. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Уеб Фейс по всяко време, като Уеб Фейс своевременно публикува на Сайта изменените Общи условия заедно със съобщение до Посетителите за извършените промени.

(2) Измененията в настоящите общи условия имат действие за всички Посетители на Сайта от момента на обявяването им от Уеб Фейс.

VI. Ограничаване на отговорността

Чл. 8. (1) Уеб Фейс предоставя достъп до съдържанието на Сайта такова, каквото е и не гарантира, че насоките в материалите в Сайта водят до целените от Посетителите резултати.

(2) Уеб Фейс не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на Посетителите, причинени от съдържащи се в публикуваните на Сайта материали.

(3) Уеб Фейс не носи отговорност за вреди, причинени от Посетителите на третите лица вследствие използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

VII. Други разпоредби

Чл. 9. Посетителите на Сайта се задължават да спазват етичните норми и да не нарушават репутацията на Уеб Фейс при използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

Чл. 10. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 11. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Посетители на Сайта считано от 01.10.2020 г.